2014-07-04

Kierownictwo i kompetencje

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie: Jerzy Litwiński

 

e-mail: osir@osir.olsztyn.pl

 

Kompetencje:

 

Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

 

Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Olsztyn.

 

Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie podejmuje decyzje samodzielnie w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Olsztynpełnomocnictwa.

 

Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Ośrodkowi oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

 

Dyrektor kieruje ośrodkiem przy pomocy zastępcy, głównego księgowego, kierowników i samodzielnych stanowisk pracy.

 

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie i organizowanie pracy Ośrodka w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Olsztyn,

2)      reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3)      wykonywanie zadań określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych,

4)      nadzór nad realizacją zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli,

5)      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Ośrodka oraz dokonywanie innych czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka,

6)      składanie oświadczeń woli na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

7)      wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń,

8)      zatwierdzanie planów dochodów i wydatków (zwanych dalej „planem finansowym”), planów inwestycyjno-remontowych i eksploatacyjnych,

9)      zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planów oraz rocznego sprawozdania finansowego,

10)  gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

11)  zabezpieczenie mienia Ośrodka przed kradzieżą i włamaniem,

12)  zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów na terenie Ośrodka,

13)  zatwierdzanie wniosków o likwidację środków trwałych, przedmiotów nietrwałych
i materiałów,

14)  inne zadania wynikające z bieżącego kierowania Ośrodkiem.

 

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 

Zastępca Dyrektora (DZ)

Główny Księgowy (GK)

Dział Sportu (S)

Stanowisko ds. pracowniczych i organizacyjnych (K)

Stanowisko ds. organizacyjnych i socjalnych (O)

Stanowisko ds. kancelaryjnych (D)

Radca Prawny (RP)

Stanowisko ds. BHP/OC, ppoż. (B/OC)

Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych (I)

Stanowisko ds. Marketingu i Reklamy (MR)

 

 

Zastępca Dyrektora: Mirosław Jabłoński

 

e-mail: osir@osir.olsztyn.pl

 

W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Ośrodkiem realizuje Z-ca Dyrektora.

 

Z-ca Dyrektora współpracuje z Dyrektorem w zakresie planowania i ustalania kierunków działalności w rozwoju Ośrodka.

 

Szczegółowy zakres zadań Z-cy Dyrektora określa Dyrektor .

 

Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają:

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy (A)

Stanowisko ds. organizacji zamówień publicznych (ZP)

Stanowisko ds. budowlanych (TB)

Stanowisko ds. urządzeń sanitarnych (TS)

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe (WCRS)

Centrum Rekreacyjno-Sportowe (CRS)

Zespół Krytych Obiektów Sportowych I (ZKOS I)

Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (ZKOS II)

Zespół Obiektów Wypoczynkowo Rekreacyjnych (ZOWR)

Hala Widowiskowo-Sportowa „Urania” z lodowiskiem (HWS)

Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” (ZOOS)

Lodowisko – boisko Jeziołowicza (L)

Baza Sportów Wodnych „Słoneczna Polana” (BSW)

Przystań „Jodłowa” (J)

Tor Motocrosowy (TM)

Skate Park (SP)

Kąpieliska sezonowe

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się